หมวดหมู่สินค้าย่อย : การต่อสายไฟฟ้า
 ชื่อสินค้า :
การต่อสายไฟฟ้า
 รายละเอียดสินค้า : 

การต่อสายไฟฟ้า

จุดประสงค์ของการต่อสายไฟ ต้องการให้แน่น, แข็งแรง, ตรงรอยต่อสัมผัสกันมากที่สุดและ แลดูสวยงาม การต่อ
สายไฟฟ้ามีวิธีต่อได้หลายแบบ คือ

1. การต่อสายแบบรับแรงดึง
             ก. การต่อสายเดี่ยว ทำดังนี้คือ
                    1. ปลอกสายที่หุ้มฉนวนออกเส้นละประมาณ 3 นิ้ว
                    2. ขุดทำความสะอาดสาย
                    3. เอาปลายทั้งสองบิดเข้าหากันเป็นเกลียว
                    4. ใช้คีมบีบให้แน่น

                   
                                                           แสดงการต่อสายไฟเดี่ยว

  2. การต่อสายแบบไม่รับแรงดึง
               ก. การต่อแบบหางเปีย ทำดังนี้คือ
                      1. ปอกฉนวนปลายสายข้างละประมาณ 3 นิ้ว
                      2. ขุดทำความสะอาดสาย
                      3. เอาปลายทั้งสองข้างมาชิดกันแล้วบิดเป็นเกลียวให้แน่น ( ดังรูป )


                                                              การต่อสายแบบหางเปีย

3. การต่อสายแบบแยก
             การต่อแยกสาย คือการต่อแยกสายออกเป็น 3 ทางหรือ 4 ทาง แล้วแต่งานซึ่งแยกออกตามประเภทของงานคือ

            
 ก. แยกแบบเส้นเดียว
             ข. แยกแบบหลายเส้น
                    1. ปอกสายไฟเส้นที่ต้องการแยกประมาณ 1 นิ้ว
                    2. ปอกสายที่จะแยกออกประมาณ 3 นิ้ว
                    3. วางปลายสายที่จะแยกลงบนเส้นที่ไม่แยกตรงปอกแล้ว
                    4. ใช้คีมดึงและบิดเป็นเกลียวให้แน่น

                                                  รูป ก แสดง การต่อแยกแบบเส้นเดียว
แสดงการต่อแยก 3 ทาง


                                                          


                                                          แสดงการต่อแยก 4 ทาง

                                                    รูป ข แสดง การต่อแยกแบบหลายเส้น

4. การต่อสายแข็งกับสายอ่อน
             คือมีสายอยู่สองชนิด ชนิดแข็งกับชนิดอ่อนนำมาต่อกัน   วิธีต่อปอกฉนวนปลายสายทั้ง 2 เส้นออกข้างละประ
มาณ 3 นิ้ว แล้วใช้สายอ่อนพันรอบๆ สายแข็งให้เป็นเกลียวเสร็จแล้วพับหรืองอปลายสายแข็งให้เป็นขอเพื่อป้องกันมิให้สาย
หลุดได้ง่าย

                                

5. การต่อสายแบบคู่
              การต่อสายคู่ วิธีทำคือ
                      1. ปอกฉนวนที่สายออก
                      2. การปอกฉนวนสายทั้งคู่เวลาต่อไฟให้เยื้องกันเล็กน้อย
                      3. ทำความสะอาดสาย
                      4. ต่อแบบสายเดี่ยวทีละเส้น


                                                                     แสดง การต่อสายแบบคู่

6. การต่อสายเดี่ยวที่ข้างในมีหลายเส้น
             ส่วนมากเป็นสายเมนใหญ่ต้องการรับแรงดึงมาก วิธีทำดังนี้
                      1. ปอกปลายสายทั้งสองเส้นข้างละประมาณ 5 นิ้ว
                      2. ทำความสะอาดสาย
                      3. คลีปลายสายที่ปอกดึงให้ตรงและจัดระยะห่างให้เท่า ๆ กันทั้ง 2 เส้น
                      4. เอาปลายสายที่คลีแล้วประสานกันเส้นต่อเส้น
                      5. ใช้สายแต่ละเส้นพันกันเป็นเกลียวให้มีระยะห่างเท่า ๆ กัน
                      6. ใช้คีมบีบตบแต่งให้เรียบร้อย


                                                         แสดง การต่อสายเดี่ยวข้างในมีหลายเส้น

         การพันสายด้วยผ้าเทปพันสาย
         ตามปกติ หลังจากที่ทำการต่อสายไฟเรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญที่จะลืมไม่ได้คือ การใช้ผ้าเทปพันสายไฟที่ต่อไว้อย่าง
แน่นหนา เพื่อป้องกันมิให้วัตถุใด ๆ หรือมือคนไปสัมผัสกับสายไฟฟ้านั้นจะทำให้เกิดการ ลัดวงจรหรือเกิดอันตรายขึ้นได้
โดยสามารถหาซื้อผ้าเทปพันสายได้จากร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป